Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Zajímavosti

Hry malých forem ve Skotsku

Obsah
Hry malých forem ve Skotsku
Úvod
Výsledky
Dlouhodobý rozvoj hráče
Další důkazy ve prospěch malých forem
Závěr
-všechny strany

Protože se nám zdá, že malé herní formy, jako základní nástroj rozvoje mladých fotbalistů, ještě všude u nás dostatečně nezdomácněly, připravili jsme výtah ze studie skotské univerzity v Dundee ( University of Abertay Dundee ). Ta provedla pod vedením Granta Smalla velmi vypovídající analýzu, kde porovnává herní formáty 4v4, 7v7, 11v11 a jejich vliv na vývoj budoucího fotbalisty. Studie je z roku 2006. K analýze byl použit program Prozone, který třeba používá i Arsene Wenger v FC Arsenal. Věříme, že tak pomůžeme přesvědčit trenéry, kteří se ještě touto cestou nedali nebo ujistíme ve správnosti tohoto přístupu ty, kteří jej již praktikují.


Úvod

Tato studie se zabývá analýzou her malých forem ve Skotsku. Účelem studie je pomocí programu Prozone, jako analytického nástroje, nasbírat potřebná statistická data při hře 4v4, 7v7 a 11v11 a pak tato data porovnat. Věková kategorie testovaných hráčů je U12.

Proč byla tato studie provedena:

 • Ve Skotsku jsou hry malých forem preferovaným nástrojem výchovy fotbalových nadějí již 15 let. Je tedy čas zhodnotit tuto strategii.
 • Stále často se vedou debaty na téma, kdy začínat s hrou 11v11. Část studie se zabývá i tímto tématem.
 • Žádná nebo jen velmi málo studií se tímto tématem takovýmto způsobem zabývalo.
 • Většina podobných studií se uskutečnila pouze v USA či Anglii. Ty nemusí být zcela relevantní pro skotský systém.
 • Předešlé studie nebyly tak detailní a rozsáhlé.

Východiska

Před více než 15 lety byl přechod k hrám malých forem diskutován na světové úrovni. Zvláště po té, co tehdejší technický ředitel SFA Andy Roxburgh ( nyní technický ředitel UEFA ) propagoval hry malých forem jako nejlepší způsob rozvoje dětí. Princip her malých forem byl postaven na pedagogických a vývojových důkazech a faktech. Děti se učí progresivním a sekvenčním způsobem využívaje přístupu učebních bloků. Podle existujících výzkumů panuje přesvědčení, že hra 11v11 je zkonstruována pro dospělé a měla by být vnímána jako poslední fáze v procesu výchovy fotbalisty. Tudíž 7v7 je jakási střední fáze a 4v4 je fáze prvotní.

Podle současných výzkumů ( Winter 2005, Insight 2004, Manchester United 2003 ) je schopnost dětí rozhodovat se ve složitém, neustále se měnícím prostředí limitována jejich věkem, připraveností a komplexností situace. Profesionální vychovatelé a fotbaloví trenéři z celého světa se shodují v tom, že hry malých forem jsou nejvhodnějším nástrojem pro děti do 13 let v kontextu zvládnutí vyhodnocení všech dostupných a potřebných informací( dění na hřišti ). Navíc, hry 4v4 a 7v7 jsou nejlepším způsobem jak rozvíjet techniku i taktiku.
Mnozí věří, že 11v11, i na zmenšeném hřišti, je příliš. Děti stráví mnoho času bez doteku s míčem. To brání rozvíjet základní fotbalové dovednosti, je příčinnou nízké úrovně hráčových dovedností a vede i k opuštění fotbalu.

Youth Football in Scotland: Structure and Development review ( květen 2003 ) doporučuje pro chlapce i dívky do U12 hry malých forem. Nicméně, stále se najdou trenéři, kteří praktikují hru 11v11. Příklady kdy 8,9 a 10 letí hrají velký fotbal se stále ještě objevují často, i když pro to neexistují rozumné důvody.

Metodologie

Analýza

Video analýza poskytuje neocenitelnou zpětnou vazbu trenérům i hráčům s cílem zvýšit požadovanou výkonnost. Činnosti, odehrávající se na hřišti, mohou být studovány vteřinu po vteřině. Kvalitativní ( založeno na subjektivním hodnocení ) a kvantitativní ( založeno na měření ) zpětná vazba poskytuje detailní popis činností. Dvou nebo tří rozměrná analýza je používána podle předmětu měření.

Podmínky

 • Věková kategorie U12 hrající organizovaně fotbal
 • Analýze byly podrobeny dvě výkonnostní skupiny: 1. dvě mužstva regionálního charakteru 2. dvě mužstva hrající nejvyšší mládežnické soutěže
 • Hrála proti sobě mužstva stejné výkonnostní úrovně
 • Studie probíhala za stejných podmínek co do povrchu hřiště, počasí, …
 • Nejdříve byla analyzována hra 11v11, pak 4v4 a 7v7
 • Kamery byly umístěny 6 stop vysoko na polovině hřiště z obou stran a sledovaly míč a akce související s průběhem hry
 • Video bylo přeneseno do počítače, kde bylo zpracováno a analyzováno
Výsledky

Zde uvádíme klíčové výstupy studie týkající se rozdílů při různých herních formátech: 4v4, 7v7 a 11v11. Vlevo jsou výsledky týmů nižší úrovně a vpravo vyšší úrovně. Nelze to však brát jako dostatečné porovnání těchto dvou výkonnostních úrovní.

Počet doteků s míčem

Grafy jasně dokladují, že ve hrách malých forem se hráči setkávají s míčem daleko častěji. Ve hře 4v4 se s míčem setkají až 5x častěji než ve formátu 11v11. Hra 7v7 má 2x více doteků než 11v11.

 

Analýza průměrného počtu doteků je konzistentní s předchozími výsledky. Formát 7v7 poskytuje 2-3x více doteků s míčem. Rozdíly mezi posty jsou minimální, nicméně u vyšší úrovně si můžeme všimnout většího počtu doteků v záložní řadě. Hra 4v4 nebyla analyzována, protože posty zde ještě nehrají takovou roli.

 

I další grafy odpovídají svým předchůdcům a hovoří ve prospěch her malých forem. Není zde výrazný rozdíl mezi kluby různé výkonnosti.

 

Ačkoliv zde není výrazný rozdíl mezi různými formáty hry, je vidět tendence kratšího času v menších formátech. U vyšší úrovně to není zcela zřejmé, takže by to mohlo být předmětem podrobnější studie.

Útočná hra

Výsledky dokladují, že hry malých forem podporují útočnou hru. Až 3x více soubojů 1v1 ve formátu 4v4 než ve formátu 11v11, 2x více ve formátu 7v7. Stejně jsou na tom další ukazatele jako střelba, přístupy do útočné třetiny či pokutového území.

Všimněme si rozdílu mezi mužstvy různých úrovní. Největší rozdíl je v počtu osobních soubojů a přístupů do útočné třetiny. Kluby nižší úrovně mají tyto hodnoty asi o 30% vyšší, ale přitom mají nižší počet střeleckých pokusů.

 

Je evidentní, že více gólů padá ve hrách malých forem. Ve formátu 4v4 padá gól každou 1,2 či 1,5 minutu ( bez brankáře ), ve formátu 7v7 stoupne tato hodnota na 3,6, při velkém fotbale 11v11 dosahujeme hodnoty 8 či 20.
Výsledky korelují přímo s otázkou rozvoje dovedností brankáře. Je naprosto zřejmé, že hry malých forem poskytnou i brankáři více doteků s míče, více zákroků a dalších brankářských činností.

Přihrávka

Výsledky demonstrují úspěšnost přihrávek. Je jasně vidět, že i zde všechno hovoří pro hry malých forem.

 

Výsledky jasně ukazují, že hry malých forem jsou více útočně zaměřené. Při hře 11v11 většina přihrávek směřuje zpět dozadu.

 

Co znamená dlouhá, střední a krátká přihrávka:

 • 4v4: krátká < 5m, střední 5-15m, dlouhá > 15m
 • 7v7: krátká < 10m, střední 10-20m, dlouhá > 20m
 • 11v11: krátká < 10m, střední 10-20m, dlouhá > 25m

Počet krátkých a středních přihrávek jednoznačně vyznívá pro hry malých forem.

 

A znovu. Výsledky demonstrují větší počet přihrávek prvním dotekem.

 

Tyto výsledky samozřejmě souvisí s celkovým počtem doteků.

Brankář

Je jasně vidět, že i pro brankáře platí větší počet doteků, zákroků atd. při hrách malých forem.

Hra

Výsledky zřetelně ukazují, že při formátu 11v11 je míč mimo hru mnohem častěji.

 • 4v4: 7-8% času mimo hru
 • 7v7: 12-14% času mimo hru
 • 11v11: 32-34% času mimo hru

 

Výsledky studie jasně ukazují, bez ohledu na výkonnostní úroveň hráčů a týmů, že hrací plocha je celoplošně více využita při hrách malých forem.


Dlouhodobý rozvoj hráče

Když hodnotíme užitečnost her malých forem pro vývoj hráče, nesmíme zapomenout na ‘Long Term Player Development’ přístup. Všechny aktivity musí být přiměřené věku. Pokud by tomu tak nebylo, může se to negativně projevit v pozdějších letech i v dospělosti. Následující informace byly převzaty ze studie světoznámého odborníka Istvana Balyie Trainability in Children ( 2003 ). Podle Balyie je stěžejním okamžikem při výchově hráče právě uplatnění ‘Long Term Player Development’ přístupu. Podle výzkumu specifický a dobře plánovaný tréninkový proces, zahrnující tréninky, zápasy, regeneraci i životosprávu, zajistí optimální vývoj hráčovy kariéry. Skutečně, trvalý úspěch přichází pouze s dlouhodobým přístupem a nikoliv s přístupem rychlých vítězství. Neexistuje žádná zkratka vedoucí k úspěchu a přehnaný tlak na výsledky v raných fázích se v budoucnu nikdy nevyplatí.

Pozdější sportovní specializace, včetně fotbalu a ostatních kolektivních sportů, vyžaduje v počátcích tréninkového procesu všestranný přístup. V prvních dvou fázích tréninkového procesu by měl být kladen důraz na všeobecné pohybové dovednosti a technicko-taktické dovednosti. Tento požadavek je v souladu s používáním her malých forem jako hlavního nástroje pro rozvoj dětí.

Vědecké studie dokazují, že vychování elitního hráče z talentovaného dítěte trvá 8-12 let. To bývá nazýváno jako pravidlo "10 let" nebo pravidlo "10000 hodin". Znamená to 3 hodiny tréninku denně po dobu 10 let ( Ericsson 1993, Ericsson a Charness 1994, Bloom 1985, Salmela 1998 ). Bohužel přístup spousty rodičů a trenérů lze charakterizovat jako pokus o rychlokvasný proces, během kterého chtějí přes víkend vychovat hotového hráče. My víme, že výchova kvalitního hráče je dlouhodobý proces a neplatí to jen pro fotbal. Trenéři by měli posuzovat úspěchy podle pokroků svých svěřenců a ne podle výsledků utkání. Balyi uvádí 6 fází vývoje ( pro překlad těchto fází, jsme použili termíny Dr. Luďka Bukače ) :

 • Fundamentální ( Fundamentals )
 • Stadium zahájení soustavného tréninku ( Learning to Train )
 • Stadium zahájení tréniku se zvýšeným úsilím ( Training to Train )
 • Staduim tréninku s důrazem na účast v závodech, soutěžích ( Training to Compete )
 • Trénink s důrazem na vítěztsví ( Training to Win )
 • Udržení celoživotní pohybové aktivnosti ( Retirement / retainment )

V tomto materiálu se zaměřujeme na první dvě fáze, které odpovídají naší studii. Je však nutné podotknout, že ostatní fáze jsou neméně důležité.

Fundamentální fáze

Cílem této fáze ( chlapci 6-9, děvčata 6-8 ) je naučit se základním pohybovým dovednostem. Získání těchto dovedností by mělo předcházet nácviku specifických dovedností. Rozvoj základních pohybových dovedností pozitivní a zábavnou formou je velkým vkladem pro budoucí sportovní výkony. Široké spektrum sportovních aktivit je rovněž velmi blahodárné. Připravujeme si tak hráče lepé připravené na dlouhodobý speciální fotbalový tréninkový proces. Fundamentální fáze by měla být dobře strukturovaná a zábavná. Důraz je kladen na všeobecný rozvoj kondiční kapacity, základní pohybové dovednosti, atletickou abecedu – pohyblivost(agility), rovnováha(balance), koordinace a rychlost.

Stadium zahájení soustavného tréninku

Tato fáze ( chlapci 9-12, dívky 8-11 ) je zvláště vhodná pro hry malých forem. Tento věk je vhodný a klíčový pro zvládnutí všech základních fotbalových dovedností. Speciální pohybové dovednosti jsou rozvíjeny hlavně mezi 7-11 rokem. Zanedbání rozvoje v tomto věku se těžko napravuje. Předčasný přechod k 11v11 může škodit.

Jedno z nejdůležitějších období pro rozvoj motorických dovedností je mezi 9 a 12 lety. Během této periody jsou děti připraveny získávat všechny obecné sportovní dovednosti jako základní kameny pro další sportovní vývoj. Na základě výsledků studie můžeme konstatovat, že hry malých forem, kde je mnoho opakovaných doteků s míčem, opakovaně řeší herní situace, mají větší osobní zodpovědnost – každý hráč musí útočit i bránit, hra je jednodušší na pochopení a hráči mají větší volnost – nejsou tak svazováni posty, jsou nejlepším způsobem jak toto období využít.

Je to takzvané „okno akcelerované adaptace na pohybovou koordinaci“. Všechny základní pohybové dovednosti by měly být dále rozvíjeny a obecné všestranné sportovní dovednosti by měly být vyučovány. Jestliže nejsou základní pohybové dovednosti v tomto období rozvíjeny, je promrhána jedinečná příležitost využít potenciálu tohoto období.

Prostředí ve Skotsku by v této věkové kategorii nemělo umožnit hru 11v11.


Další důkazy ve prospěch her malých forem

Naše studie vycházela z pozorovací analýzy. Existují i jiné metody, které podporují myšlenku her malých forem.

 • Matematická formulace
 • Fyziologická data
 • Biologická stádia vývoje
 • Kognitivní stádia vývoje
 • Sociální/mentální stádia vývoje

Volání po hrách malých forem je založeno na pedagogické studii věnující se principů výuky dětí. Též empirické studie potvrzují tyto závěry. Z matematického hlediska můžeme zvažovat počty možných interakcí(možných přihrávek) mezi hráči. S každým dalším hráčem počet interakcí stoupá a hra se komplikuje. Pro před-náctileté je velký počet hráčů na hřišti příliš velké sousto. Můžeme tak utlumit technický i taktický rozvoj dítěte. Počet interakcí při různém počtu hráčů můžeme vidět v tabulce:

Počet hráčů
Počet interakcí
2 2
3 6
4
12
5 20
6 30
7 42
8 56
9 72
10 90
11 110
12 132
13 156
14 182
16 240
18 306
20 380
22 462

Vidíme tedy, že zvýšením počtu hráčů z 4v4 na 7v7 či 11v11 dochází k zvýšení počtu interakcí z 12 na 42 či 110. Počet možných interakcí přímo souvisí s úspěšností, která s rostoucím počtem možností klesá.

Další důkazy vychází z fyziologických studií, které potvrzují blahodárný vliv na tělesnou kondici jak dospělých tak dětí. Tyto studie využily moderních GPS technologií při monitorování srdeční frekvence.


Závěr

Výsledky studie jasně dokazují, že princip her malých forem je podložen zřejmými důkazy z více vědních oborů. Dětem je tak umožněn progresivní a postupný rozvoj s využitím přístupu tématických bloků, kde se prolíná rozvoj technických a taktických dovedností, stejně tak rozvoj fyziologických a psychologických aspektů dětské individuality. V naší studii jsme demonstrovali hlavní rozdíly jednotlivých herních formátů a výhody her malých forem:

 • Mnohem více doteků s míčem všech hráčů
 • Více doteků s míčem ve všech částech hřiště
 • Větší počet přihrávek dopředu, v 11v11 je většina přihrávek dozadu
 • Více soubojů 1v1, větší počet přístupů do útočné třetiny či pokutového území
 • Větší počet střel a zásahů brankářů
 • Opakované řešení herních situací
 • Míč je delší dobu ve hře
 • Aktivní účast všech hráčů, která přímo souvisí se zábavností
 • Zkušenosti ze všech fází hry. Nikdo se nemůže schovat, musí hrát všichni, ne jen pár dominantních hráčů. Každé dítě se musí účastnit obranné i útočné fáze. Důraz na rozvoj individuálního rozvoje hráče.
 • Více aktivních účastníků vede k optimálnímu zatížení
 • Větší úspěšnost vede k lepší kvalitě hry i k sebevědomí hráčů
 • Větší individuální odpovědnost – všichni brání i útočí
 • Hra je snadněji pochopitelná
 • Volnost – hráči nejsou tak svázáni posty

Hry malých forem mají své výhody i pro trenéra. Umožňují mu totiž jednodušší a důkladnější možnost analýzy hry jednotlivců i skupin. Je zde totiž:

 • Menší prostor, hřiště
 • Větší možnost individuálního přístupu
 • Až 42 dětí může hrát na jednom velkém hřišti

Studie potvrzuje správnost nastoupené cesty her malých forem ve Skotsku a vyplývají z ní následující doporučení.

Doporučení

 • Důkazy studie jasně demonstrují benefity her malých forem do věkové kategorie U12
 • Ve shodě s dlouhodobým rozvojem hráče, 11v11 je určeno pro dospělé a mělo by být chápáno jako poslední vývojové stádium. 4v4 je první fáze, 7v7 druhá a 11v11 poslední.
 • Využívání her 4v4 nebo 7v7 je nejlepší způsob budování technicko-taktických dovedností použitelných později ve velkém fotbale
 • Také v oblasti psychického rozvoje jsou přínosy zřejmé


Jestliže uznáme všechny výhody her malých forem, musíme si položit otázku, kdy přecházet k velkému fotbalu. To by mělo být předmětem dalšího výzkumu.

 

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz