Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Náměty, postřehy, komentáře

Informace členům FAČR ve věci plánovaných změn přestupního řádu

Od příští sezóny by měl platit nový přestupní řád. FAČR k těmto plánovaným změnám vydalo na podzim níže uvedený článek. My jej přinášíme v nezměněné podobě jako motivaci k diskuzi nad těmito změnami. Navíc jsme na toto téma připravili novou anketu, kterou najdete vpravo dole na našich stránkách.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.10.2015 
 
Vážení členové Fotbalové asociace České republiky,

v nedávné době prošlo naše hnutí celou řadou zásadních změn, zejména co se týče administrace fotbalu spočívající především v zavedení Elektronického informačního systému. Ačkoliv vyhodnocování průběhu a dopadů Fotbalové (R)evoluce stále probíhá, na tomto místě se se vší skromností odvažuji konstatovat, že byť se některým „porodním bolestem“ výše zmíněné nevyhnulo, celý proces lze označit za hladší a významně méně problematický, než bych kdy doufal. Možná, že většina z Vás má za to, že změn pro tuto chvíli proběhlo dostatek a bylo by teď vhodné fotbalové hnutí nechat na ty proběhnuvší přivyknout, přičemž tomuto závěru se dá vcelku snadno přisvědčit, okolnosti však velí jinak. FAČR (a hned v úvodu nutno podotknout, že nikoli z vlastní vůle) totiž nyní stojí před koncepčními změnami svých přestupních pravidel.

V druhé polovině roku 2014 byla Fotbalové asociaci České republiky, jakož i všem dalším členským fotbalovým asociacím, doručena výzva FIFA k předložení těch předpisů, které se dotýkají problematiky transferu hráčů. Na základě předložených materiálů bylo FAČR již v roce letošním doručeno posouzení shora uvedených předpisů (dále „posouzení“).

S ohledem na časové možnosti již nebylo možné takto významné změny, které budou naznačeny dále, a které z posouzení vyplynuly jako žádoucí, zahrnout do kompletní rekodifikace vnitřních předpisů spojené s Fotbalovou (R)evolucí k 1. 7. 2015 a Výkonný výbor FAČR tak na svém zasedání dne 31. 3. 2015 rozhodl o odložení uvedení těchto změn v život o jeden soutěžní ročník, tak aby bylo možno novelizaci řádně diskutovat a připravit. V srpnu tohoto roku též došlo k jednání mezi zástupci FIFA a FAČR ohledně posouzení v Curychu, s jehož závěry byl posléze Výkonný výbor FAČR na svém zasedání dne 1. 9. 2015 seznámen.

Účelem tohoto dokumentu je tedy zejména upozornění členů FAČR, kterých všech institutů se mají chystané změny dotknout a v jakých intencích k nim má dojít, tak aby bylo fotbalové hnutí schopno se na ně s předstihem připravit. Změna přestupních pravidel směřující k tomu, aby byla v souladu s předpisy FIFA, není totiž pro FAČR možností, nýbrž povinností, jež pro FAČR vyplývá ze Stanov FIFA. Koneckonců tuto povinnost FAČR „přiznává“ a má ji vepsánu i ve Stanovách svých.

Nyní tedy k jednotlivým změnám. Ty se dotknou následujících oblastí:

I.   Souhlas mateřského klubu s přestupem, resp. volný pohyb hráčů

Otázka souhlasu mateřského klubu s pohybem hráče bude představovat bezpochyby jeden z nejvýraznějších zásahů do dnešní praxe v rámci přestupu hráčů mezi členskými kluby FAČR. Je však nutno konstatovat, že je to právě souhlas mateřského klubu, který vnáší do systému vnitrostátních transferů hráčů zásadní rozpor mezi předpisy FAČR a předpisy FIFA.

Celá problematika spočívá v tom, že dle Přestupního řádu FAČR je k přestupu hráče a priori vyžadován souhlas mateřského klubu. FIFA však ve svém posouzení vyjadřuje názor, že

a)     jediným důvodem bránícím hráči v přestupu do nového klubu je smluvní vztah mezi ním a původním klubem a současně je toho názoru, že

b)     požadavek na zaplacení částky za přestup (ať už jde o „odstupné“ nebo o uhrazení tréninkové kompenzace) novým klubem hráče jeho předchozímu klubu nemůže být důvodem bránícím hráči (profesionálnímu ani amatérskému) v přestupu k novému klubu.

 Z právě uvedeného vyplývá, že rovnováha vztahu mezi hráčem a klubem dle pravidel FIFA se naklání ve prospěch volnosti rozhodování hráčů, v kterém klubu budou působit – vede tedy k tzv. volnému pohybu hráčů. Tento volný pohyb však není neomezený, je třeba též chránit zájmy klubů, zejména ve vztahu k výchově hráčů, resp. je dokonce k výchově hráčů pozitivně motivovat. V otázce věkové hranice volného pohybu hráčů, kterou FIFA stanoví tak, že:

a) volný pohyb hráčů končí dosažením 12 roku věku;

b) mezi 12 a 23 rokem věku hradí nový klub tzv. tréninkovou kompenzaci podle výpočtu FIFA, a to v případech, kdy

aa) hráč podepisuje první profesionální smlouvu,

bb) hráč přestupuje do zahraničí,

c) od 23 let je opět hráčem volným.

Zatímco hranice 12 roku je neměnná (kogentní), hranice 23 roku věku zůstává k diskuzi.

V těsné souvislosti s hrazením tréninkové kompenzace podle pravidel FIFA, je zapotřebí vyřešit otázku odstupného, které je v rámci vnitrostátních přestupů hrazeno. Předpisy FIFA toto pravidlo a priori nevylučují, avšak vytýkají předpisům FAČR, resp. navrhují zásadní změnu, a totiž, že přestup hráče je na uhrazení odstupného nezávislý, jinými slovy řečeno, neuhrazení odstupného není důvodem pro to, aby hráč nepřestoupil.

Jako žádoucí řešení se proto jeví systém, kdy:

a) budou implementována do předpisů FAČR ustanovení o tréninkové kompenzaci (která jsou tak či onak závazná již dnes);

b) bude ponechán systém odstupného, které:

aa) bude podrobněji rozpracováno;

bb) se bude využívat vždy, když

  aaa) se strany nedohodnou,

  bbb) se nebude hradit tréninková kompenzace sub a);

cc) bude obsahovat ustanovení o tom, že přestup hráče je na uhrazení odstupného nezávislý s tím, že bude dále rozpracován systém disciplinárního sankcionování nového klubu v případě, že povinnost uhrazení odstupného nesplní v předepsané lhůtě.

Pro zjednodušení výše řečeného, nový Přestupní řád bude obsahovat přehlednou a závaznou tabulku výše odstupného pro jednotlivé přestupy hráčů ve věku mezi 12. a zřejmě 23. rokem věku, jehož uhrazení nebude předpokladem uskutečnění přestupu jako takového, nicméně případné neuhrazení bude mít jiné, vážné, zejména disciplinární důsledky.

Ve všech případech je konečně nutné mít na paměti, že výpočet ceny stanovený ať už předpisy mezinárodními nebo souborem předpisů FAČR, bude mít vždy povahu sekundární, neboť, takříkajíc, prim, bude v tomto případě hrát dohoda stran (klubů).

II.    Hostování neprofesionálních hráčů

FIFA dále upozorňuje, že „hostování je možné pouze u profesionálů. Hostování amatérského hráče možné není, jelikož klub, který hráče zapůjčuje, musí mít v okamžiku, kdy hráč odchází na základě zapůjčení, platnou pracovní smlouvu (smluvní vztah), což amatérský hráč z povahy věci nemá“.

V tomto případě jde o logicky navazující krok ve vztahu k „bezsouhlasovému“ přestupu podle předchozího bodu, neboť v takovém případě je tento institut bezpředmětný. Hostování v obecné rovině tedy v rámci neprofesionálního fotbalu nebude možné uskutečnit za předpokladu, že hráč nebude mít s mateřským klubem uzavřenu smlouvu, jež bude plně naplňovat náležitosti smlouvy profesionální.

III.   Střídavý start talentovaných hráčů a farmářská družstva

V případě střídavých startů talentované mládeže je závěr FIFA taktéž celkem jednoznačný, a totiž, že „hráč může být současně registrován pouze v jednom klubu. Toto ustanovení je na vnitrostátní úrovni závazné. Platí tedy, že hráč může hrát za různé týmy téhož klubu (má-li klub týmy několika kategorií), ale v žádném případě nesmí hrát za klub B, pokud (dokud) je registrován za klub A.“

Je tedy třeba členy FAČR upozornit, že s účinností od příští sezony nebudou předpisy FAČR institut střídavých startů znát.

Ruku v ruce s tímto institutem pak jde i otázka další existence tzv. farmářských družstev, která více či méně kopíruje střídavý start. I k tomuto institutu se FAČR hodlá postavit stejně, jako je tomu u střídavého startu a jeho úpravu do souboru předpisů FAČR od sezóny 2016/2017 nezahrnout.

IV.  Další změny menšího rozsahu

Změny spíše marginálního charakteru lze očekávat, i co se týče:

a) definice profesionálního hráče;

b) reamaterizace;

c) doby transferového okna pro profesionální ale i neprofesionální hráče;

d) úpravě institutu tzv. „Third-party ownership“.

V tuto chvíli ne zcela dořešenou otázkou je sdružený start družstev a start hráče v takovém družstvu. Lze však předpokládat, že jde o institut, který pro sezonu 2016-2017 bude umožněn.

Závěrem se jeví jako vhodné doplnit i určitou časovou osu, jež celý proces tvorby paragrafovaného znění výše zmíněného bude doprovázet. LPO FAČR zřídilo pracovní skupinu, jež je tvořena z odborníků na předmětnou problematiku, a to jak z řad příslušníků výkonnostního tak profesionálního fotbalu. Jejím úkolem pro nejbližších několik týdnů je připravit znění nového Přestupního řádu, jenž bude předložen Výkonnému výboru FAČR na jeho listopadovém či prosincovém zasedání na vědomí, načež s jeho podobou bude seznámena též široká fotbalová veřejnost. Jak už bylo uvedeno výše, účinnost nového Přestupního řádu je předpokládána k počátku nadcházející sezony, tedy k 1. 7. 2016.

S úctou,
Rudolf Řepka,
generální sekretář FAČR
 
Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
derzu  - přestupy |22-06-2016 19:12:51
Z mého pohledu vzniknou problémy mužstvům v obcích z nižších
soutěží,které dělají dle možností mládež.Dnes je těžké kluky sehnat
a těžší u fotbalu udržet.U nás je velká většina hráčů z
okolí.Několik dorostenců máme na hostování a střídavý start v
mužstvu,kde hrají ve st.a ml.dorostu krajský přebor,protože ani ve městě
nedají dohromady dost kluků .Výhodou byl střídavý start,abychom udrželi
zbylé hráče a odehráli OP.Všichni co byli na hostování patřili našemu
klubu.Může se stát,že odejdou na přestup a zbytek se kterýma nebudeme moc
přihlásit soutěž se možná k fotbalu už nevrátí.To nejsou dobré
vyhlídky do budoucna klubu okresního přeboru.okr.Kladno
PR  - Přestupy 2 |28-03-2016 10:44:15
A navíc se chci zeptat: Co je cílem těchto nových pravidel zejména ve
vztahu k amatérskému fotbalu? To, že se může zničit široká amatérská
základna na té nejnižší úrovni?? To že dostanu nějaké odstupné dle
tabulek, ale tyto hráče, kteří odejdou nebudu mít kým nahradit???To, že
se fotbal z malých vesnic přesune do větších měst a obcím zůstanou
prázdné sportovní areály vybudované za mnohdy velké finanční
prostředky?? Nejsem obecně proti tomu,aby hráč mohl jít zkusit štěstí z
klubu nižší úrovně do vyšší a z toho důvodu byla možnost hostování
nebo střídavého startu naprosto vyhovující..Radim PAVEL, trenér mládeže
TJ Sokol Drnovice, okr. Blansko
PR  - Přestupy |25-03-2016 18:07:07
No, nechci malovat čerta na zeď, ale mám obavu, že to povede k likvidaci
amatérského venkovského fotbalu. Už teď se potýká s menším zájmem
dětí a teď, když budou moci volně odejít jinam, tak to bude konec. Navíc
by mě zajímalo, jak se bude řešit situace, kdy např. přihlásím st.
žáky, kdy jich budu mít na soupisce 10. Uzávěrka bude první týden v
červnu, takže já je přihlásím, ale 18.6. přijdou 4, že odchází do
sousedního klubu. Pak bude oddíl platit ještě pokutu, že zruší
přihlášku?????

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz